JO BHI BURA BHALA HAI ALLAH JANTA HAI FREE DOWNLOAD

Home  /   JO BHI BURA BHALA HAI ALLAH JANTA HAI FREE DOWNLOAD

Sura Baqra Ayat No Na to andhey par gunah hai Jihad k safar se peechay reh janey ka aur na langrey par gunah hai aur na beemaar par gunah hai. Sura Baqra Ayat 13 Aey logo! We have emailed you a change of email request. Jin logon ney neki ki hai un kay wastay khoobi hai aur mazeed izafa bhi hai aur un kay chehron per na siayahi chaaye gi aur na zillat. Yehi log khush naseebi waaley hen. Lekin phir bhi tum ne aapas mein qatal kya aur aapas k aik garoh ko jila watan bhi kya aur gunah aur ziyadti k kaamon men in k khilaaf doosray ki taraf daari ki, haan wo jab qaidi ho kar tumharay pass aaey to tum ney un ka badla de kar chura liya lekin in ka nikaalna to tum par haraam tha us ka kuch khayaal na kya kya baaz ahkaam par imaan rkhtay ho aur baaz k saath kufr krtay ho?

Uploader: Fegul
Date Added: 4 May 2009
File Size: 55.12 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 56354
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Sura Aal e Imran Ayat 9 Kafiron ko unn kay maal aur unn ki aulaad Allah k azaab say churaney mein kuch kaam na aaey gi. Sura Aal-e-Imran, Ayat No Jinhon ne ba wajood zakhm khaney k Khuda aur Rasul k hukm ko Qabool kya, jin logon ne sahi kaam kya aur ghalat se rukey rahey in k liay bara inaam hai.

Allah Janta Hai Lyrics

Sura Aal-e-Imran, Ayat No Aur jo Khuda aur us k Rasul ki nafarmani karey ga aur us ki hadon se nikal jaega, is ko Khuda dozakh men daley ga jahan wo hamesha rahey ga aur is ko zillat ka azab hoga. Sura Baqra Ayat Allah kissi jaan ko uss ki taaqat say ziyada takleef nahi deta, jo naiki jo bhi bura bhala hai allah janta hai karay wo uss k liye aur jo buraee wo karay wo uss per hi aaey. Already have an account? Jo loge in men se imaan laey aur naik amal kartey rahey in se Khuda ne gunahon ki bakshish aur ajr-e-azeem ka waada kya Sura Fatah, Ayat No 29 Momino kisi baat k jawab men Khuda aur us k Rasul se pehley na bol utha karo aur Khuda se dartey raho beshak Khuda sunta aur jaanta hai Sura Hujraat, Ayat No 1 Aey ahle imaan apni awazen Paighamber ki awaaz se oonchi na karo alla jis tarah aapas men zor se boltey ho is tarah un k samney na bola karo aisa na ho haai tumharey aamaal zaaey hojaen aur tum ko khabar bhi na ho Sura Hujraat, Ayat No 2 Jo loge Bhk k saamney dabi awaaz se boltey hen Khuda ne in k dil taqwa k liay byala liay hen.

Allah Janta Hai Song Download –

Deen men koi zabardasti nhi, hidayat gumrahi say juda ho chuki hai is liye jo shaks Khuda k siwa doosray maboodon ka inkaar kr k Khuda pr imaan laaey us ne mzboot karay ko thaam liya jo kabhi na tootay ga aur Khuda sunney waala janney waala hai.

Related (10)  HTC P3400 ANTIVIRUS SOFTWARE FREE DOWNLOAD

Be-shak Allah ka zikr sab se bara hai aur Allah jaanta hai jo kuch tum kartay ho Sura Ankaboot Ayat Sura Shura Ayat 2. Jab kafiron ne apney dilon men zid ki aur zid bhi jahalat ki to Khuda ne apney Paighamber aur mominon par apni taraf se taskeen naazil farmai aur in ko parhaizgaari ki baat par qaim rakha aur wo is k mustahiq aur ahal thay aur Khuda har cheez se Ba Khabar hai Sura Fatah, Ayat No Rukh mein gard-e-malal thi kya thi hasil-e-mah-o-sal thi kya thi ek surat si yaad hai ab bhi aap apni misal thi allay thi mere janib uthi thi jp nigah ek mubaham saval thi kya thi us ko pakar bhi us ko pa na saka justaju-e-jamal thi kya thi dil mein thi par labon tak aa na saki aarazu-e-visal thi kya thi umr bhar mein bas ek bar aayi sa’at-e-lazaval thi kya thi koi khvahan na tha ki jins-e-hunar ek muflis ka mal thi kya thi Add to my favorite.

Aey humaray Parwardigaar Tujhi per hum ney bharosa kya hai aur Teri hi taraf rujoo kertay hain aur teri hi tarf lotna hai.

Aur jo shaks Khuda aur us k Paighamber k farmaan par chaley ga Khuda us ko jannaton men jo bhi bura bhala hai allah janta hai karega jin k neechay nahren bah rahi hen aur jo nafarmani karega usey burey dukh ki saza daiga Sura Fatah, Ayat No Sura Rome Ayat 31 Aur un logo main na hona jinhon nay apnay deen ko tukray tukray kar dya aur khud firqay firqay ho gaye.

Dobara nazren daal kar daikh kiya aasmaan men jo bhi bura bhala hai allah janta hai koi bhalaa nazar aata hai.

Phir jissay chahay bakshay aur jissay chahay saza de aur Allah har cheez par Qaadir hai Sura Baqra Ayat Rasool imaan laaya har us cheez pe jo us ghi Allah ki jaanib say utri aur momin bhi Allah aur Uss k farishton aur Uss ki kitabon aur Uss k Rasulon par imaan laaey.

Allah Taalaa tumhen saza dey ker kiya keray ga? Muhammad Khuda k Paighamber hen aur jo loge in k saath hen wo kaafiron k haq men sakht hen aur aapas men reham dil.

Sura Saaf Ayat 4 Aur jab in k paas koi nishani aaey to kehtay hain k hum hargiz imaan na laaen gay jab tak k hum ko bhi aisi hi cheez na di jaaey jo Allah kay Rasulon ko di jati hai. Shab e Qadar Hazaar Mahinon se behtar hai. Sura Aal e Imran, Ayat 2. Uss Allah ne Aey Rasul tum jo bhi bura bhala hai allah janta hai sachi vura nazil farmaae jo pichli kitabon ki tasdeeq karti hai aur Uss ne is say pehlay Toraat aur Injeel utaraeen jo iss say pehlay logon ko hidayat kerney wali bana ker aur Quran bhi Ussi ney utara jo log Allah ki aayaton say kufur kertay hain unn kay liye sakht azab hai aur Allah Ghalib hai badla lenay wala hai.

Related (10)  SHOUTCAST DSP PLUG-IN FOR WINAMP 1.9.0 FREE DOWNLOAD

Aesay likhnay waalon kay haaton mein hai. Hum ko nikal ley hum achay kaam karen gay bar-khilaaf un kaamon k jo kiya kertay thay Allah kahey ga kya Hum ney tum ko itni umar na di thi k jis ko samjhna hota wo samajh sakta aur tumharay pass daraaney waala bhi phoncha tha so maza chakho k aisay zalimon ka koi madadgaar nahi Sura Fatir Ayaat 36, 37 beshak Allah nazron ki khyanat ko bhi jaanta hai aur un baton ko bhi jo seenon man chupa rakhi hen Sura Momin Ayat 19 Beshak!

Sura Ahzaab, Ayat No 70, Sura Nisa Ayat 85 Jo shaks koi buraee keray ya apni jaan per zulm keray phir Khuda say istaghfaar keray to woh Khuda ko bakshney wala meharbani kerney wala payega. Wo inhen roshni say nikal ker andheron ki taraf ley jatay hen ye loge jahannumi hain jo bhi bura bhala hai allah janta hai hamesha isi men paray rahen gay Sura Baqra Ayat Sura Baqra Ayaat 72, Jo bhee bura bhala hai allah janta hai Jo bhee bura bhala hai allah janta hai Bande ke dil mein kya hai allah janta hai Jo bhee bura bhala hai allah janta hai [ Sura Nisa Ayat 74 Jo shaks kissi neki ya bhalay kaam ki sifarish keray usay bhi us ka kuch hissa milay ga aur jo buraee aur badi ki sifarish keray us kay liye us mein say aik hissa hai aur Khuda her cheez per qudrat rakhney wala hai.

Allah say daro aur chor do jo sood agar kisi ka tum par baaqi reh gaya hai, agar tum sachay imaan waalay ho.

jo bhi bura bhala hai

Jo Chahta hai kar sakta hai Sura Baooj Ayaat Aur tum men se Khuda aur us k Rasul ki farman bardaar rahey gi aur amal-e-naik karey gi is ko hum do gunah sawab dain gey aur is k liay hum ney izzat ki rozi tayyar kar rakhi hai Sura Ahzaab, Ayat No Aur jab tum ney Moosa say kaha tha k jab tak hum apney Rab ko apney saamney na daikh len hargiz imaan na laaen gay jis k baad bijli ne tumhen le daala aur tum daikhtey reh gaey.

Jo dikhawa kertay hein. Kafiron ko burra kay allsh aur unn ki aulaad Allah k azaab say churaney mein kuch kaam na aaey gi.